t. +48 13 436 45 47
f. +48 13 436 89 28

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz w spadku z siedzibą w Krośnie, NIP: 6840000117, REGON: 370008420, adres: ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno, lub poczty elektronicznej email: novumkrosno@wp.pl albo faksu na numer +48 13 43 689 28, bądź telefonicznie pod numerem +48 13 43 645 47. Administrator Danych w związku z dokonywanym przetwarzaniem danych osobowych, nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co pozostaje zgodne z art. 37 RODO.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie na: zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, modyfikowaniu, udostępnianiu, usuwaniu oraz archiwizowaniu Pani/Pana danych osobowych w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w podanych powyżej celach, dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane w zakresie ograniczonym i koniecznym następującym podmiotom: dostarczającym usługi księgowe dla Administratora – na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora – na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; partnerom biznesowym (kontrahentom) Administratora w zakresie koniecznym do realizacji zawartych przez Administratora umów – na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; organom publicznym – na podstawie wymogów ustawowych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, bądź ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego dane podlegają przetwarzaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 i 19 RODO); prawo do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO); prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO); prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 17 i 18 i 21 RODO); prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO); wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
Realizacja ww. przysługujących praw (poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego) następuje przez pisemne oświadczenie, przesłane na adres Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty e-mail. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Projekt, realizacja i obsługa techniczna: kreatio.pl